7A Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam