7A Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh

Gia hạn thời hạn lưu trú tại Mỹ