7A Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy miễn visa 5 năm của Việt Nam