7A Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ điền đơn hồ sơ định cư Mỹ

Nếu bạn đang có hồ sơ định cư qua Mỹ diện F1, F2A, F2B, F3, F4, CR1, CR2, CR5, K1 và được Trung tâm Thị thực Quốc Gia NVC (Nation Visa Center) Bộ ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu bổ túc sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn cho quý vị. Trung tâm NVC có trách nhiệm giám sát việc hoàn tất lệ phí, đơn DS260, hồ sơ bảo trợ tài chính. Khi những bước này hoàn tất, quý vị mới có thể nhận được lịch phỏng vấn cho mình.

06 được yêu cầu thực hiện gồm:

Step 1: Choose an agent (please allow up to three (3) weeks for processing before continuing to step 2. Chọn 1 dịch vụ (vui lòng chờ 03 tuần để xử lý trước khi tiếp tục bước 2.
Step 2: Pay fees online at ceac.gov (allow up to one (1) week for processing before continuing to step 3). Đóng lệ phí trực tuyến tại ceac.gov (vui lòng chờ 1 tuần để xử lý trước khi tiếp tục bước 03.
Step 3: Submit application form online at ceac.state.gov DS260. Điền và nộp đơn DS260.
Step 4: Collect financial documents. Bổ sung hồ sơ tài chính.
Step 5: Collect supporting documents. Bổ sung hồ sơ bổ trợ.
Step 6: Submit financial and supporting documents in one package to NVC. Tập hợp hồ sơ tài chính và hồ sơ bổ trợ trong một túi gửi đến NVC.
Tất cả những giấy tờ thực phải được dịch sang tiếng Anh.

 Địa chỉ gửi thư:

United States Department of State

National Visa Center

31 Rochester Avenue Suite 100

Portsmouth, NH 03801-2914

HCM……………….

Công ty Viser Vietnam chuyên hỗ trợ điền đơn DS260, tư vấn giấy tờ phải bổ sung, dịch thuật và theo dõi hồ sơ.

 Lệ phí: